Umowa o dzieło

Umowa o dzieło - art. 627 ustawy Kodeks cywilny, została lakonicznie zdefiniowana jako umowa, mocą której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, z kolei drugą stronę zamawiającego obciąża obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o dzieło jest umową zobowiązującą o charakterze wzajemnym, do której elementów przedmiotowo istotnych należy odpłatność. Ponadto jest umową rezultatu, co oznacza, że w wyniku jej wykonania, zamawiający powinien otrzymać określone, konkretne dzieło. Dzieło to może mieć charakter materialny lub niematerialny.
Należy wskazać, że umowa o dzieło co do zasady nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wypłacone na podstawie takiej umowy wynagrodzenie jest wolne od składek na te ubezpieczenia. Należy zauważyć, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej jako: "s.u.s." definiuje pojęcie "pracownika" nadając mu znacznie szersze od tego, które zostało wypracowane na gruncie art. 2 ustawy Kodeks pracy. Przepis art. 8 ust. 2a s.u.s., wskazuje, że za pracownika uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Jeżeli pracownik wykonuje pracę tylko i wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, to nie powoduje to powstania obowiązku ubezpieczenia. Jedynie w dwóch przypadkach, pracownik obligatoryjnie staje się płatnikiem składek na własne ubezpieczenie, mianowicie gdy:
1) umowę o dzieło pracownik zawiera z własnym pracodawcą,
2) umowa o dzieło jest przez pracownika wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
(więcej na biznes.onet.pl)

Najnowsze poradniki i artykuły
Projekt i wykonanie JMLnet.pl